DI-PROX MTR 2

Ferment de cultura mixte de mesòfils (70% Lact.) i termpofils (30% Strept.).
Acidificació lenta per tipus Gouda, Cheddar, etc. Lact.lactis subesp. Lactis, Streptococcus thermophilus.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA

Categoria:
caCA