DI-PROX M235

Mescla de mesòfils homofermentatius i heterofermentatius.
Soques aromàtiques i lleugerament gasificants. Ràpida acidificació i resistència a fagos elevada.
Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenterioides sp. cremoris.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA

Categoria:
caCA