CHN-22

Mescla de mesòfils homofermetatius i heteromermentatius.
Soques aromàtiques i lleugerament gasificants.
Lact.lactis subesp. cremoris, Lat. lactis subesp.lactis, Leuconostoc sp., Lact.lactis lactis biovar diacetylactis.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 50 UA

Categoria:
caCA